Transform Market ตลาดสดยุควิถีใหม่

Transform Market ตลาดสดยุควิถีใหม่
 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้มีโอกาสสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ (MSMEs) หาบเร่ แผงลอย ยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม Software/Hardware/Smart Devices และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startups) และกลุ่มผู้ประกอบการ Local Application ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้ (MSMEs) หาบเร่ และแผงลอย เข้าถึงการสนับสนุนและแหล่งเงินทุนมากขึ้น

 • กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการ

  2. กลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดสด

  3. กลุ่มผู้ประกอบการด้านดิจิทัล Digital Startup

  4. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

  5. กลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

  6. สื่อมวลชน

 • พื้นที่ดำเนินการ

  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 25 จังหวัด

Transform
market คอร์สออนไลน์

Transformmarket คอร์สออนไลน์

แอปพลิเคชัน

ติดต่อเรา Transform
market

 • [email protected]
 • @transformmarket
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900